Polityka prywatności

INFORMACJA DLA GOŚCI

Informacja Administratora Danych Osobowych dla Gości Willa Ponikiewka

Uprzejmie informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych gości Willa Ponikiewka jest: FHU Marta Harężlak, 34-312 Międzybrodzie-Bialskie Plac Św. Ambrożego 6 NIP 553-131-60-52. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 34-312 Międzybrodzie-Bialskie Plac Św. Ambrożego 6 lub email: kontakt@willaponikiewka.pl
  • Celem zbierania danych jest realizacja umowy na usługi hotelowe i gastronomiczne na podstawie umowy zleconej przez Klientów Pokoi Willa Ponikiewka. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tzn. prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora danych.
  • Willa Ponikiewka przetwarza również dane osobowe gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Pokoi Willa Ponikiewka. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do 25 maja 2018 roku – Generalnego Inspektora Ochrony Danych a po 25 maja 2018 – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkaniu, nr i serii dowodu osobistego jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów realizacji zleconej usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pensjonatowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
  • Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. podatkowych, dotyczących archiwizacji. Dane Osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Z poważaniem

Marta Harężlak