Regulamin
naszego obiektu

I Postanowienia ogólne
1.Wynajmujący wydaje Najemcy sprzęt rowerowy sprawny, wolny od usterek oraz czysty.
2. Opłata za najem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem.
3. Najemca może wykorzystywać sprzęt rowerowy zgodnie z jego przeznaczeniem, respektując przy tym obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ruchu drogowego. Może on korzystać z roweru jedynie na utwardzonych drogach, szlakach i ścieżkach rowerowych.

II Odpowiedzialność Najemcy
1. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu rowerowego wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe od momentu podpisania umowy i wydania sprzętu do chwili zwrotu oraz zobowiązany jest pokryć powstałe szkody.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za kradzież przedmiotu najmu przez osoby trzecie.
3. W przypadku utraty przez Najemcę przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kwoty brutto 4 000 zł za utracony rower
4. Najemca użytkując przedmiot najmu czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
5. Najemca zrzeka się dochodzenia od Wynajmującego wszelkich roszczeń z tytułu wypadków, kolizji jak i poniesionych przez Najemcę szkód lub doznanych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu najmu.
6. Wynajmujący ponosi koszty reperacji uszkodzeń przedmiotu najmu wynikające z normalnej jego eksploatacji.
7. Zabrania się Najemcy dokonywania napraw sprzętu rowerowego bez woli i wiedzy Wynajmującego. Wynajmujący nie pokrywa kosztów tego typu napraw.

III Zwrot sprzętu rowerowego
1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w terminie i miejscu wskazanym w umowie najmu.
2. Przedłużenie okresu najmu wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.
3. W przypadku niezwrócenia przedmiotu umowy najmu w terminie Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu opłaty za najem oraz dodatkowej opłaty w kwocie 35 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień najmu.

Regulamin Villa Ponikiewka
1.    Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Villa Ponikiewka znajdujące sięw Międzybrodziu Bialskim przy Placu św. Ambrożego 6
2.    Opiekunem Gościa jest właściciel obiektu, tel. 515 676 111
3.    Podstawą zameldowania Gościa w pokoju jest okazanie przez niego dowodu osobistego lub paszportu
4.    Pokój wynajmowany jest na dobę która rozpoczyna się od 14:00 a kończy się o 12:00 dnia następnego. W okresie lipiec – sierpień doba rozpoczyna się o godzinie 16;00 a kończy o godzinie 11:00
5.    Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwacji przez Państwa terminie należność za całość pobytu nie uległa zmianie
6.    Jeżeli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę
7.    Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o koleją dobę
8.    Villa Ponikiewka świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich od właściciela Tel. 515 676 111, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnianie zaistniałej sytuacji
9.    Villa Ponikiewka dołożą wszelkich starań, by swoim Gościom zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
b) bezpieczeństwa pobytu , w tym zachowanie informacji o gościu,
c) profesjonalna i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług.
10.    Pokoje nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa
11.    Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu
12.    Pokoje nie ponoszą odpowiedzialności, z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość
13.    Gość ma możliwość, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania pokoju ze zwierzęciem. Ponosi jednak pełną za nie odpowiedzialność. Do pokoju nie wolno wprowadzać psów agresywnych albo innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Zwierze nie może pozostać samo w pokoju bez opieki właściciela.
14.    Gość ponosi wszelka odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub  z winy osób go odwiedzających
15.    Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi
16.    Gość nie może przekazywać , podnajmować czy użytkować pokoju osobom trzecim
17.    Ze względu na jakość wypoczynku gości  zabrania się przyjmowania w obiekcie osób niezameldowanych
18.    W pokojach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny  6:00 dnia następnego
19.    Na terenie całego obiektu obowiązuje  ZAKAZ PALENIA. (Zgodnie z Ustawą Dz. U z 1996 r. Nr 10 poz 55 – Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami podlega karze grzywny do 500 zł)
20.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji
21.    Villa Ponikiewka może odmówić przyjęcia gości którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli Regulamin, wyrządzili szkodę mienia lub innym Gościom. 22.    Za dzieci bawiące się na placu zabaw oraz w obrębie budynku odpowiadają rodzice bądź opiekunowie