RODO / Regulamin

INFORMACJA DLA GOŚCI

Informacja Administratora Danych Osobowych dla Gości Willa Ponikiewka

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych gości Willa Ponikiewka jest: FHU Marta Harężlak, 34-312 Międzybrodzie-Bialskie Plac Św. Ambrożego 6 NIP 553-131-60-52. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 34-312 Międzybrodzie-Bialskie Plac Św. Ambrożego 6 lub email: kontakt@willaponikiewka.pl
 • Celem zbierania danych jest realizacja umowy na usługi hotelowe i gastronomiczne na podstawie umowy zleconej przez Klientów Pokoi Willa Ponikiewka. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tzn. prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora danych.
 • Willa Ponikiewka przetwarza również dane osobowe gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Pokoi Willa Ponikiewka. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do 25 maja 2018 roku – Generalnego Inspektora Ochrony Danych a po 25 maja 2018 – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkaniu, nr i serii dowodu osobistego jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów realizacji zleconej usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pensjonatowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
 • Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. podatkowych, dotyczących archiwizacji. Dane Osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Bezpieczny Nocleg-Kodeks Dobrych Praktyk

Szanowni Goście,

Bezpieczeństwo Państwa jest dla nas najwyższą wartością i priorytetem. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce wdrożyliśmy szereg dobrych zasad higieny i bezpieczeństwa, które pozwolą cieszyć się udanym pobytem w naszym obiekcie.

 • pracownicy odbyli szkolenie z zasad zachowania czystości, higieny i są zobowiązani do ich przestrzegania – są to min. regularne, dokładne i częste mycie rąk, dezynfekcja stanowiska pracy, sprzętu używanego do wykonywania swoich obowiązków,
 • pracownicy są wyposażeni w maseczki ochronne, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, mierzymy pracownikom temperaturę po przyjściu do pracy,
 • przy wejściu do obiektu, znajduje się płyn do dezynfekcji, prosimy o każdorazowe korzystanie z niego,
 • proces meldunku ograniczyliśmy do minimum, jednak dla naszego wspólnego dobra prosimy o wypełnienie krótkiej deklaracji w karcie rejestracyjnej -oświadczenia o stanie zdrowia – dbajmy o siebie nawzajem
 • na terenie obiektu obowiązują maseczki ochronne jeśli taką zapomniałeś możesz ją u nas zakupić,
 • faktury będą wysyłane jedynie drogą elektroniczną,
 • przed Państwa przyjazdem pokoje zostały dokładnie sprzątnięte i zdezynfekowane,
 • na terenie obiektu mogą przebywać jedynie osoby zakwaterowane,
 • w dniu wyjazdu prosimy o pozostawienie karty w recepcji,
 • śniadania będą wydawana zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanepidu,
 • w pokojach istnieje zakaz używania suszarek nadmuchowych
 • w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie może być przyjęty na teren obiektu. Najbliższy oddział zakaźny  znajduje w  Bielsku Białej – Szpital Wojewódzki.  Gość powinien udać się  tam transportem własnym lub powinien powiadomić służby medyczne  pod numerem telefonu  999 albo 112.

Regulamin Willa Ponikiewka

1.    Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Willi Ponikiewka znajdujące się
w Międzybrodziu Bialskim przy Pl. św. Ambrożego 6.
2.    Opiekunem Gościa jest właściciel obiektu, tel. 515676111, 503 047 361.
3.    Podstawą zameldowania Gościa w pokoju jest okazanie przez niego dowodu osobistego lub paszportu .
4.    Pokój wynajmowany jest na dobę która rozpoczyna się od 16:00 a kończy się o 11:00 dnia następnego. Istnieje możliwość zmiany godzin zameldowania po wcześniejszym uzgodnieniu.
5.    Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwacji przez Państwa terminie należność za całość pobytu nie uległa zmianie.
6.    Jeżeli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
7.    Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o koleją dobę.
8.    Willa Ponikiewka świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich od właściciela Tel. 515676111, 503 047 361, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnianie zaistniałej sytuacji.
9.    Willa Ponikiewka dołoży wszelkich starań, by swoim Gościom zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
b) bezpieczeństwa pobytu , w tym zachowanie informacji o gościu,
c) profesjonalna i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług.
10.    Pokoje nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
11.    Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
12.    Pokoje nie ponoszą odpowiedzialności, z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość.
13.    Gość ma możliwość, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania pokoju ze zwierzęciem. Ponosi jednak pełną za nie odpowiedzialność. Do pokoju nie wolno wprowadzać psów agresywnych albo innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Zwierze nie może pozostać samo w pokoju bez opieki właściciela.
14.    Gość ponosi wszelka odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub  z winy osób go odwiedzających.
15.    Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
16.    Gość nie może przekazywać , podnajmować czy użytkować pokoju osobom trzecim.
17.    Ze względu na jakość wypoczynku gości  zabrania się przyjmowania w obiekcie osób niezameldowanych.
18.    W pokojach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny  6:00 dnia następnego.
19.    Na terenie całego obiektu obowiązuje  ZAKAZ PALENIA. ( Zgodnie z Ustawą Dz. U z 1996 r. Nr 10 poz 55 – Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami podlega karze grzywny do 500 zł ).
20.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
21.    Willa Ponikiewka może odmówić przyjęcia gości którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli Regulamin, wyrządzili szkodę mienia lub innym Gościom.
22.    Za dzieci bawiące się na placu zabaw oraz w obrębie budynku odpowiadają rodzice bądź opiekunowie.